Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a Dunántúli Közületi Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a megrendelők, illetve a szolgáltatást igénybe vevők részére nyújtott / hatályos jogszabályoknak megfelelő / kéményseprő-ipari szolgáltatással és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket.

Jelen Üzletszabályzat, amely szabályozza a Szolgáltató működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél viszonyát, valamint a Szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi érdek-képviseleti szerveivel való együttműködését.

Az Üzletszabályzat hatálya Magyarország területén a Szolgáltatóra, valamint valamennyi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő félre kiterjed. Jelen Üzletszabályzat 2022. október 03-án lép hatályba. Az Üzletszabályzatot a Szolgáltató teljes terjedelmében közzéteszi honlapján. Az Üzletszabályzat módosítását a Szolgáltató annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal nyilvánosságra hozza. A módosításról szóló értesítést és a módosítást internetes honlapján közzéteszi. Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes.

Rövidítések és fogalom-meghatározások

A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit döntően meghatározó jogszabályok és szabályozások a továbbiakban az alábbi rövidítésekkel kerültek megjelölésre:

- a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.09.) BM rendelet;

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) rendelet

- a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény;

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)

 rendelet;

- MSZ 845:2012 szabvány Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése;

Fogalom-meghatározások:

Díjfizető/gazdálkodó szervezet/: az ingatlan tulajdonosa, vagy a tulajdonos hozzájárulásával bejelentett, okirattal igazolt ingatlan használója, vagy külön megállapodás alapján okirattal, szerződéssel igazolt ingatlan kezelője, vagyonkezelője.

Égéstermék-elvezető (kémény): minden épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

Fűtési időszak: adott év október 15-től a következő év április 15-ig terjedő időszak.

Gravitációs/hagyományos égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető berendezés, amelyben az égéstermék áramlását a természetes nyomáskülönbség idézi elő.

Használatban lévő égéstermék-elvezető: olyan kémény, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik.

Használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan kémény, amelynek összes nyílását szakszerűen, a Szolgáltató által ellenőrzött módon befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a korábbi felső tisztítási, ellenőrzési helynél jól látható módon jelölőtáblával látták el.

Ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyesülés, ennek hiányában a tulajdonos.

Levegő utánpótlás: az égéshez szükséges oxigén megfelelő műszaki megoldással történő biztosítása.

Mesterséges égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető berendezés, amelyben az égéstermék áramlását mesterséges módon segítik elő.

A kéményseprő-ipari szolgáltatási jogviszony alapján a Szolgáltató vállalja, hogy a meghatározott feltételeknek eleget tevő közszolgáltatást nyújt a megfelelő minőségben és gyakorisággal.

A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatás ellátása során az élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, köteles írásban felszólítani az Ügyfelet az üzemeltetés azonnali leállítására, és köteles a veszély jellegétől függően haladéktalanul tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot.

Az élet-és vagyonbiztonságot nem veszélyeztető szabálytalanságok megtalálhatóak a tanúsítvány hátoldalán.

A kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályokban megjelölt gazdasági szervezet lehet. A megrendelő a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele során az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően biztosítja:

- a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályában rögzített feltételeket,

- az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,

- az összekötőelem tisztíthatóságát,

- az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz, a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt,

- a gáztüzelő berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,

- az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál legalább 10 liter vizet, a magas tetős épület esetében a padlástérben is,

- a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid mérés mérőnyílás kialakítás nélkül is megoldható.

A megrendelő nyilatkozik, hogy a 2015. évi CCXI. törvény 5. § 4. bekezdése szerinti szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint az ingatlan a 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pontja szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be van- e jegyezve.

Díjfizetés

A megrendelő a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele ellenében a Szolgáltató javára, a cég honlapján közétett díjakat és egyéb a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő költségeket /pld: kiszállási díjat/ köteles megfizetni a jelen Üzletszabályzatban meghatározott határidőben és feltételekkel.

A Szolgáltató a kéményseprő-ipari szolgáltatás teljesítését követően papír alapú számlát vagy elektronikus számlát állít ki a megrendelő részére.

A megrendelő választása szerint:

- készpénzben a helyszínen fizeti meg a díjakat és egyéb költséget

- vagy átutalással fizeti meg a díjakat és egyéb költségeket a számla átadását követő 8 napon belül, a Szolgáltató által vezetett bankszámlaszámra.

- banki átutalásnál a közlemény rovatban a számla vagy a tanúsítvány/nyilatkozat sorszámát szükséges feltüntetni.

Megrendelő -fizetési késedelem esetén- a késedelembe esés napjától számított évi 15% mértékű késedelmi kamatot, a behajtással kapcsolatban felmerült költségeket (fizetési felszólítás, peres/nem peres eljárás költségei) köteles megfizetni a Szolgáltató javára.

Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál. A kifogás a számla teljesítésével kapcsolatos kötelességeit a megrendelőnek nem függeszti fel, így a számlát a kifogástól függetlenül köteles megfizetni. A kifogás elbírálását követően, amennyiben a kifogásban foglaltakat a Szolgáltató elfogadja, a kifogással érintett összeg azonnal visszautalásra kerül a megrendelő részére.

Adatkezelés

A szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy műszaki bizottsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli. Az adatszolgáltatást az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató részére kötelesek teljesíteni.